سرپرست اداره کتب و انتشارات

نام و نام خانوادگی: ساسان ناوخاصی
تحصیلات: کارشناس ارشد پرستاری داخلی- جراحی
سمت: سرپرست اداره کتب و انتشارات

Loading