شورای انتشارات دانشکده

ریاست شورا


خانم دکتر الهه عزتی 

استادیار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

دبیر شورا


خانم دکتر نادیا صنیعی

استادیار کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

عضو شورا


آقای ساسان ناوخاصی

مربی – پرستاری داخلی-جراحی

عضو شورا


خانم دکتر سودابه معتمد

استادیار علوم تغذیه

عضو شورا


آقای دکتر مجید براتی

دانشیار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

عضو شورا


خانم معصومه رستمی

مربی ارشد روان پرستاری

عضو شورا


خانم دکتر زینب مکوندی

استادیار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

عضو شورا


خانم دکتر ویدا قاسمی

استادیار بهداشت باروری

Loading