معرفی ریاست و اعضای شورای اداره کتب و انتشارات

1 )سرکار خانم دکتر الهه عزتی عضو هیئت علمی (ریاست شورا)
2 )جناب آقای دکتر مجید براتی عضو هیئت علمی (عضو شورا)
3 )جناب آقای ساسان ناوخاصی عضو هیئت علمی ( دبیر شورا)
4 )جناب آقای دکتر بهروز شورچه عضو هیئت علمی ( عضو شورا)
5 )سرکار خانم دکتر زینب مکوندی عضو هیئت علمی (عضو شورا)
6 )سرکار خانم معصومه رستمی عضو هیئت علمی (عضو شورا)
7 )جناب آقای داوود پشوتن سرور عضو هیئت علمی  (عضو شورا)

صورت جلسات شورای اداره کتب و انتشارات

Loading